GG on FB

GG on YouTube
Read Online

Ekologija

Support us

Become an activist: Register below and be informed about the opportunities

Name:

Email:

Според член 13 став 4 од Статутот на Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина „Гоу Грин“ од Скопје ве поканувам да земете учество на редовното годишно Собрание на „Гоу Грин“ кое ќе се одржи во среда на 29 март 2017 година, со почеток во 18:30 часот, во просториите на Гоу Грин, со адреса: „Кукушка“ број 4а во Скопје.

Read more...

 

За успешна имплементација на Директивите за енергетска ефикасност е потребно соодветно образование и стручен кадар за практична реализација и исполнување на стандардите за енергетска ефикасност во домовите, зградите и индустријата. Во членот 16 и 49 од Директивата (2012/27/EU), се дава препорака до владите да ги искористат потенцијалите за вработување во градежниот сектор за да придонесат кон поголема енергетска стабилност. Во Република Македонија, се јавува голем недостаток на квалификувана работна сила, особено средни-технички профили, со кои би се реализирале стандардите за енергетска ефикасност, пропишани во правилникот за енергетски карактеристики на зградите. Сето ова се јавува како резултат на недостаток во образовниот систем да обезбеди соодветно знаење и доволен број на стручни кадри за енергетска ефикасност кој одговара на потребите на реалниот пазар на труд.

Read more...

 

Еколошката младинска организација Гоу Грин, во периодот од 10-12ти март во Хотел Амбасадор, Скопје, одржа обукана тема “Зајакнување на образовните процеси за успешна имплементација на ЕУ 2020 пакетот за клима и енергија” за преставниците на граѓанските организации кои ќе бидат дел од имплементацијата на проектните активности во различни општини.Оваа обука е дел од проект “Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност” чија цел е да ги развие капацитетите на организациите кои беа селектирани за застапување и лобирање на локално ниво за имплементирање на наставната програма за клима и енергетска ефикасност во локалните средни стручни училишта.

Read more...

 

Еколошката младинска организација ГоуГрин, поддржана од Националниот младински совет на Македонија, организираше акција за подигнување на свеста кај граѓаните за загадениот воздух и начините како секој поединец може да придонесе за почист воздух, во рамки на кампањата „Мрдни со прст“.

Read more...

 

 
EU Sustainable Energy Week - Macedonia

Let's do it Macedonia

Go Clean

Turn off your lights
An easy one. Turn off your lights when you are not using them. The benefits are obvious.
Add this to your site